Kasco

Uit EurosWiki

Kasco staat voor Kascontrole commissie, de belangrijkste commissie binnen de vereniging. Deze commissie controleert of de penningmeester zijn of haar boekhouding op orde heeft en adviseert de ALV over het al dan niet dechargeren van de penningmeester. Dit advies wordt in de praktijk altijd opgevolgd.

De Kasco wordt elk jaar door de ALV gechargeerd. Dit is dus, in tegenstelling tot alle andere commissies, geen commissie van het bestuur. Een oud-penningmeester mag niet in het jaar na zijn penningmeesterschap deel uitmaken van de Kasco. Wat de kasco doet ligt vast in het burgerlijk wetboek, Boek 2, Titel 2, artikel 48 lid 2:

BW2, artikel 48 lid 2.
Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Verenigingen hebben dus als alternatief voor een Raad van Commissarissen of een accountantsverklaring de mogelijkheid om het financieel jaarverslag te laten goedkeuren door de ALV, op basis van een advies van een door de ALV benoemde commissie. Met behulp van dit advies keurt de algemene vergadering het jaarverslag goed of af. Goedkeuring van het jaarverslag strekt tot decharge.

Het komt erop neer dat je in een vereniging voor de veel goedkopere optie gaat: een kascommissie. Die gaat bij de penningmeester langs, bij voorkeur een paar keer per jaar, om te kijken hoe het gaat. De kascommissie adviseert niet alleen de ALV, maar ook de penningmeester. Na afloop schrijft de kascommissie een verslag van een A4, waarin ze de zaak beschrijven. Het is net als bij een promotie: de zaak wordt meestal verbeterd tot het wel goed is, als dat nodig was. Je presenteert geen jaarverslag waar de kascommissie niet achter staat.