Overleg:Ad Fundum

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

nou ja gebrek aan voorraad: per boot waren er 2 of 3 literflessen bokma, en we hebben flessen van alle buren opgezopen. En er was ook nog ergens sonnema. Dat is niet echt gebrek aan voorraad

Toch scheen er op een bepaald ogenblik een tekort te zijn.... Tuinhuis